Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. zobowiązują się zapewnić dostępnośćstrony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeum.mwik.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: marzec 2024 r.
Oświadczenie sporządzono dnia: 27-03-2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa ze względu na możliwości techniczne jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. 1.Nawigacja za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 1. 2.Mogą wystąpić sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości formatu pliku.

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.0. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Na stronie:

 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całej witrynie,
 • każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całej witrynie,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o.

ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
tel. 52 58 60 600 (BOK)
e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Marleną Baszak, Koordynatorem Zespołu ds. Dostępności, tel. 601 691 987, e-mail: marlena.baszak@mwik.bydgoszcz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do RzecznikaPraw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o. – Muzeum Wodociągów, ul. Filarecka 1 – Wieża Ciśnień

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ul. Filareckiej (od strony skarpy parku im. gen. H. Dąbrowskiego) do Wieży Ciśnień po schodach czterostopniowych, dostępny również schodołaz, bez utrudnień.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W Wieży Ciśnień stosuje się schodołaz do poruszania się po piętrach, bez utrudnień.

 1. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

               Nie stosuje się.

 1. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

               Nie stosuje się.

 1. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

               Nie ma ograniczeń.

 1. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on – line.

               Nie stosuje się.

 1. 7.Inne informacje.

Toalety w Wieży Ciśnień dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

ul. Gdańska 242 – Hala Pomp

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne od ul. Gdańskiej 242 (brama wejściowa), wejście do Hali Pomp czterostopniowe, zaopatrzone w podnośnik dla wózków inwalidzkich, brak utrudnień.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W Hali Pomp znajduje się winda Parter- Piwnica.

 1. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 1. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Nie stosuje się.

 1. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on – line.

Nie stosuje się.

 1. 7.Inne informacje.

Toalety w Hali Pomp dostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

Comments are closed.

Close Search Window