Poniżej zamieszczamy Raport o dostępności podmiotu publicznego, spełniający wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – spółka z o.o.
Numer identyfikacyjny REGON: 09056384200000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
bogna.dominiak@mwik.bydgoszcz.pl
Telefon kontaktowy: 885550471
Data: 2021-03-26
Miejscowość: Bydgoszcz

Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo: WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat: Powiat m. Bydgoszcz
Gmina: M. Bydgoszcz (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 24
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne?

Strona 2

[ X ] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 2

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?

[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot
umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 2

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: 6

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 5
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Strona 3

ID a11y-url https://www.uslugi-mwik.bydgoszcz.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-07
ID a11y-url http://www.mwik.bydgoszcz.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21
ID a11y-url http://bip.mwik.bydgoszcz.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21
ID a11y-url https://deszcztozysk.bydgoszcz.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21
ID a11y-url https://muzeum.mwik.bydgoszcz.pl/
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-21

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

Strona 4

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 5

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: 10
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

Strona 5

Uwaga – liczba przypadków orientacyjna (brak prowadzenia statystyk).
Na obiektach zapewniona jest pomoc i wsparcie pracownika dyżurującego – zarówno bezpośrednio w przemieszczaniu się, jak i wsparcie głosowe, ze wsparciem w odnalezieniu właściwego stanowiska czy pomieszczenia.

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] TAK
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: 2
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego
W obu obiektach Muzeum Wodociągów (Wieża Ciśnień, Hala Pomp) w sytuacji, w której z przyczyn barier architektonicznych, dana osoba z niepełnosprawnościami, szczególnie ruchowymi, nie może zwiedzić ekspozycji stałych, pracownicy Muzeum przygotowali filmy z wirtualnym oprowadzaniem dostępne za darmo na portalu YouTube.

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

Comments are closed.

Close Search Window